Jag har gått Förlossningsgruppens doulautbildning. (ODIS)

Vill du ha din förlossning fotograferad? Jag söker just nu förlossningar att kostnadsfritt fotografera. Maila mig för mer info på sophiebw@hotmail.com

”Vad är en doula?
En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes partner under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

En doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för mamman. En partner som är orolig, stressad och spänd förmedlar dessa känslor till mamman, omedvetet. En partner som är lugn och trygg är den bästa hjälpen och stödet. Man kan med andra ord säga att doulan stödjer partnern till att bli ett ännu bättre stöd.

Partnern är oersättlig för kvinnan och barnet, men saknar oftast den kunskap och den erfarenhet av förlossningar som doulan har. Detta gör doulan till ett perfekt komplement till förlossningen vars främsta lag är att stötta bägge föräldrarna. Att förmedla trygghet och tro på kvinnans och parets egna kraft och resurser.

Positiv förlossningsupplevelse
Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder utan också för samhället i stort. Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen.
Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är förutsättningarna för en god start på föräldraskapet. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

Kontinuitet
Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen. Doulan finns för föräldrarna – hela tiden.

Historia
Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till den urgamla kvinnotraditionen.”

Doulaeffekten

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Med en doula minskar:
Antalet kejsarsnitt med 50%
Förlossningens längd med 25%
Behovet av medicinsk smärtlindring med 30%
Önskemål om ryggbedövning med 60%

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.
”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

“Giving birth should be your greatest achievement not your greatest fear.” ~ Jane Weideman

“When you change the way you view birth, the way you birth will change.” ~Marie Mongan

‎”If I don’t know my options, I don’t have any.” ~ Diana Korte

“There is a secret in our culture, and it’s not that birth is painful. It’s that women are strong.” ~ Laura Stavoe

“You block your dream when you allow your fear to grow bigger than your faith.” – Mary Manin Morrissey

“Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. “~Marie Curie

“The power and intensity of your contractions cannot be stronger than you, because it is you.” ~ Unknown